Julemøtet bærer bud om et 2023 i bærekraftens tegn

Bærekraft har vært et gjennomgående tema i klyngeaktivitetene de siste par årene. På julemøtet på Bright House14. desember fikk vi høre mer om et bærekraftsprogram som starter opp i 2023.

I nettverkene NCE Manufacturing og TotAl-gruppen er det nær 60 vareproduserende bedrifter; alt fra bedrifter med mange hundre ansatte og til de som har under ti ansatte. Det er bygget en kultur der vi deler kompetanse og lærer av hverandre; på nettverksmøter med erfaringsdeling, felles kurs/kompetansehevende tiltak og bedriftsbesøk hos hverandre. All erfaring tilsier at å samarbeide og dele kunnskap er en suksessfaktor for stadig å forbedre seg.

Temaet bærekraft har vært løftet opp på nettverksmøter de siste to-tre årene, med konkrete bedriftseksempler og generell bevisstgjøring rundt temaet. I 2023 vil vi gå ett skritt videre og tilby medlemsbedriftene konkret kompetanseheving i form av en kursserie som tar for seg praktiske eksempler ved bærekraftsrapportering, innføring i LDA og EPD’er samt EUs grønne taksonomi. Gjennomføring av kursene vil være et samarbeid mellom TotAl-gruppen/NCE Manufacturing, Vaager Innovasjon og innleide kursressurser.

Bærekraft blir gjerne forbundet med klima- og miljøtiltak, og industrien er gjerne pålagt å rapportere at de driver bærekraftig produksjon. Det å forberede seg for et rapporteringssystem som blir stadig mer kompleks vil være et stort konkurransefortrinn for bedriftene. Imidlertid er det også viktig å fokusere på den menneskelige innsatsfaktoren; hvordan man tiltrekker seg de riktige folkene, utvikle dem i takt med bedriftens behov og gjør arbeidsplassen både spennende og trygg nok til at de ønsker å bli.
Mangfold og inkludering er stikkord for å få til dette, da næringslivet både mangler ansatte og stadig flere personer med nedsatt arbeidsevne nå står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
Vi fikk høre om Hapro Jobb og Karriere sin kompetanse og innsats innenfor dette området, og om et spesifikt verktøy – JobMatch – som som kan hjelpe arbeidsgivere å bli bedre kjent med kandidater og ansatte ved hjelp av nøyaktige arbeidspsykologiske tester.

Bærekraftsprogrammet vil starte opp med et heldagskurs om bærekraftsrapportering 17. februar.

Innholdet i dette kurset vil være:

  • Bærekraftsrapportering – steg for steg.
  • Ledelsens ansvar ifht bærekraft og bærekraftsrapportering.
  • Nåværende og forventede krav fra myndigheter og EU.
  • De vanligste sertifiseringsordningene for bærekraft.
  • Oversikt over de vanligste standarder og metoder for klimaregnskap og rapportering av bærekraft.
  • EU`s taksonomi – konsekvenser ikke bare for de største bedriftene.
  • Nærmere om Global Reporting Initiative.
  • Involvering av interessenter
  • Vesentlighetsprinsippet.
  • Verifisering.

Mer informasjon om kursserien samt påmeldingslenke vil bli sendt ut til medlemsbedriftene på nyåret.

Sissel Solum, Nammo og Tor Henning Molstad, TotAl-gruppen fortalte om bakgrunnen for bærekraftsinitiativet
Ola Langedal fra Gjøvikregionen Utvikling fortalte om Næringsutviklingsprogrammet
Lena Nynes, leder for JobMatch
Åge Skinstad fra Hapro Jobb og Karriere